Občania sa nemôžu vyjadriť k tomu, čo sa bude stavať a čo nie.

Ako je to dnes ?

Dnes máme nastaveného účastníka konania bez obmedzenia – pričom každý, kto sa do konania prihlási preukazuje práva, ktoré rozhodnutím môžu byť dotknuté. Tento proces ale nemá dostatočne jasne nastavené pravidlá a opakovane sa tak predlžujú konania z dôvodu riešenia účastníctva. Rovnako dochádza veľmi často k zneužívaniu resp. k nadužívaniu práva účastníka konania spôsobom, ktorého jediným cieľom je finančne profitovať či už na tom, že blokuje stavebníka alebo na stanovovaní nezmyselných požiadaviek, ktoré nesúvisia s ochranou daných práv.

Čo sa navrhuje ?

V oblasti územného plánovania ponecháva navrhovaná úprava široko nastavenú možnosť zapojenia sa verejnosti do diskusie súvisiacej so spracovaním návrhu územnoplánovacej dokumentácie. V oblasti výstavby všetci dotknutí susedia, na ktorých môže mať daná stavba vplyv, teda napríklad aj vlastník nie priamo susediaceho pozemku sa môže vyjadrovať v rámci povolenia stavebného zámeru a vznášať svoje námietky na ochranu svojich práv a tiež sa s nimi musí stavebník, či stavebný úrad vysporiadať. V konaniach, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov tzv. EIA majú možnosť vystupovať na ochranu práva na životné prostredie všetky subjekty, ktoré sa ochranou životného prostredia zaoberajú, tak ako je tomu aj dnes. Nie je preto pravda, že by sa návrhmi zákonov upieralo právo občanov na ochranu svojich práv.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona