Prenesením kompetencie o územnom plánovaní na VÚC sa porušuje originárna samosprávna kompetencia.

Ako je to dnes ?

Dnes máme nastavenú dvojúrovňovú samosprávu. Aj oblasť výstavby a územného plánovania sú obeťami nevhodne nastavenej reformy v oblasti samosprávy a jej dlhodobého neriešenia. V každom prípade aj v oblasti ÚP majú aj dnes kompetencie tak samosprávne kraje, ako aj obce a mestá. Vzájomná subsidiarita okrem povinného súladu medzi týmito dokumentami ale nie je. ÚP regiónu je taktiež nástrojom na vykonávanie stratégií samosprávnych krajov – dnes ale majú samosprávne kraje problém s uplatňovaním tohto nástroja pokiaľ v území majú tzv. biele miesta – t.j. miesta nepokryté územnými plánmi. Druhým problémom je ak mestá alebo obce neaktualizujú svoje ÚP v súlade s potrebou daného územia. V praxi to znamená nefunkčné alebo zle funkčné územie samosprávneho kraja ako celku v takých kompetenciách, ktoré vykonáva samosprávny kraj, napr. v oblasti dopravy. Dôsledkom nespolupráce je nemožnosť naplánovať cyklotrasy, naplánovať nové cesty, záplavové zóny, migračné trasy a podobne, pretože je základná rozhodovacia jednotka o území príliš malá a bez pochopenia vyšších vzťahov a väzieb v území.

Čo sa navrhuje ?

Navrhovaný zákon o územnom plánovaní reflektuje súčasné nastavenie samosprávy. Reaguje na potrebu prenastavenia kompetencií tak, aby mohli samosprávne kraje byť schopné používať svoju územnoplánovaciu dokumentáciu ako nástroj na rozvoj územia. Odstraňujeme tak súčasný nedomyslene nastavený systém. Návrh zákona tiež predpokladá riešenia, kedy môže samosprávny kraj participovať na príprave územných plánov mikroregiónov – teda tzv. „nadobecných územných plánov“. Návrh zákona ale neprenáša žiadnu kompetenciu z obcí na VÚC.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona