Zriaďuje sa zbytočný nový úrad a nejasná štruktúra verejnej správy.

Ako je to dnes ?

Dnes spadá oblasť územného plánovania a výstavby pod Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Obe tieto oblasti sú ako nomádi. Sťahovali sa zo životného prostredia, na samostatné ministerstvo, na ministerstvo vnútra až zakotvili na ministerstve dopravy. Stavebná inšpekcia pre celé územie Slovenska má 27 ľudí. Územné plánovanie má na ministerstve na starosti dlhodobo menej ako 10 ľudí a je doslova Popoluškou. Vo všeobecnosti od prenesenia výkonu v oblasti výstavby na obce klesá význam územného plánovania na všetkých frontoch natoľko, že dnes chýba celá jedna generácia územných plánovačov, nikto poriadne tomuto nástroju nerozumie a obce a mestá ho nevedia používať. Chyba je ale aj na strane štátu – neexistuje jednotná metodika, neexistujú jednotné zásady územného plánovania – to spôsobilo prílišnú rozdrobenosť, neprehľadnosť a nečitateľnosť územnoplánovacej dokumentácie. V oblasti výstavby je prvý stupeň ako prenesený výkon štátnej správy na obciach, druhý stupeň v rámci reformy ESO na okresných úradoch v sídle kraja ako odvolací orgán. Ani jeden ani druhý stupeň nie je v priamej riadiacej pôsobnosti ministerstva, a to jednoducho nedokáže riadiť a metodicky usmerňovať. V praxi tento model nefunguje a je dlhodobo označovaný za najviac nezákonný práve generálnou prokuratúrou.

Čo sa navrhuje ?

Reforma v oblasti územného plánovania a výstavby sa nedá urobiť bez zmeny v štruktúrach výkonu verejnej moci, avšak táto reforma nemôže a ani nemá nahradiť reformu verejnej správy, ani na ňu čakať. Za najvhodnejší návrh bol preto vybratý systém, ktorý na jednej strane zachováva štruktúru a najmenšiu územnú jednotku obec a zároveň odstraňuje najzásadnejšiu systémovú chybu – prenesený výkon štátnej správy. Zriaďuje sa nový ústredný orgán štátnej správy, po vzore napr. úradu pre verejné obstarávanie, alebo protimonopolného úradu, ako úrad, ktorý má mať na starosti oblasť ÚP, výstavby a vyvlastňovania. Pod tento ústredný orgán budú spadať regionálne úrady ÚP (návrh na úrovni 8-10) ako prvostupňové orgány. Posilňuje sa oblasť UP zriadením poradného orgánu pre UP. Nový model financovania úradu z platieb za automatizované služby úradu prostredníctvom informačného systému poskytne finančnú autonómiu a umožní efektívnejší rozvoj podporného informačného systému v súlade so svetovými trendami využívania dát o území. Platba za tieto služby, aj keď poskytované podstatne rýchlejšie a efektívnejšie, musí byť primeraná – diskusia na túto tému bude pokračovať aj pri príprave príslušnej vykonávacej vyhlášky. Na druhej strane má dnes štát problém postaviť nemocnicu, pretože všade je to v rozpore so záujmami obce a ochranou životného prostredia. Nový stavebný zákon nastavuje podmienky, ktoré jasne určujú kedy, za akých okolností a pri zohľadnení akých podmienok je investičný zámer v súlade s ochranou životného prostredia či potrebou občanov – nie povyšovanie investičného zámeru nad ochranu životného prostredia. V opačnom prípade bude problematické stavať školy, nemocnice, cesty či športoviská, pretože častokrát alibistická ochrana životného prostredia má prednosť.

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona