Dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku

V zmysle § 40 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy dňom 01.01.2023 pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prešla na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

V súlade so zákonom č. 526/2022 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2023 z 22. decembra 2022 a v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády SR č. 636/2022 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR zverejnil výšku dotácie, ktorá bude poskytnutá v roku 2023 obciam na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov.

Všetky ďalšie informácie o dotáciách na úseku stavebného poriadku budú zverejnené na našom oficiálnom webovom sídle

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona