Kto sa bude môcť uchádzať o nájomný byt a aké sú podmienky?

Štátom podporované nájomné bývanie je úplne nových segment na trhu s bývaním, ktorý vypĺňa medzeru medzi sociálnym bývaním (bývanie pre najzraniteľnejšie skupiny), komerčným nájmom a hypotékami, a zároveň poskytuje dlhodobé bývanie s regulovanou výškou nájmu. Je preto potrebné zdôrazniť, že štátom podporované nájomné bývanie nie sú sociálne, ani štartovacie byty.

O štátom podporované nájomné bývanie bude môcť požiadať každý, kto spĺňa nasledovné kritéria:

  • fyzická osoba s trvalým, prechodným alebo iným pobytom podľa osobitného právneho predpisu a ktorá spĺňa ďalšie kritériá určené nariadením vlády Slovenskej republiky,
  • trvalý príjem, ktorý spĺňa definované finančné limity. Respektíve vláda SR prijme tzv. kritéria oprávnenosti pre vstup do modelu, t.j. nariadením vlády SR bude určený finančný limit, a zároveň:
  • nie je vedený v zozname daňových dlžníkov,
  • nie je dlžníkom v systéme verejného zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia,
  • nie je dlžníkom evidovaným v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.
 

Aj po splnení kritérií pre žiadateľa automaticky nevzniká nárok na želaný nájomný byt. Základným kritériom vstupu je „first comes, first serves“. T.z. žiadateľovi, ktorý spĺňa vyššie uvedené kritéria, nevznikne automaticky nárok na želaný byt (veľkosť, lokalita). Tento byt musí byť dostupný v čase rezervácie žiadateľom (ako napr. spôsob fungovania booking.com). Obyvatelia, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, si prostredníctvom elektronickej platformy s ponukou nájomných bytov, ktoré sa budú stavať v danej lokalite, vyberú voľný byt. Ten si následne zarezervuje. 

Na prihlásenie o štátny nájomný byt bude vytvorený prehľadný rezervačný portál pre všetkých, ktorý bude obsahovať prehľadnú ponuku nájomných bytov,“ ubjasňuje podpredseda vlády SR Štefan Holý. Prihlásenie a komunikácia bude prebiehať prostredníctvom tohto elektronického rezervačného portálu, ktorý bude mať na starosti agentúra. Každý záujemca sa prihlási do systému, po schválení a splnení zákonom daných požiadaviek ho systém automaticky zaregistruje. Následne sa záujemca oboznámi s ponukou a vyberie si voľný byt, ktorý si môže zarezervovať. Spustenie rezervačného systému plánujeme ešte tento rok, v novembri,“ dopĺňa vicepremiér. 

Transparentnosť procesu prideľovania bytov bude zabezpečená práve elektronizáciou celého systému a celého procesu. Odstránime akýkoľvek ľudský zásah do procesu výberu rezervovania a prideľovania bytov. Samozrejme, tento elektronický systém vyhodnotí záujemcov podľa vopred určených kritérií a v prípade zhody pridelí byt tomu, kto si ho zarezervuje ako prvý.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona