V stavebnom konaní stavebný úrad posudzuje, či je projektová dokumentácia vypracovaná tak, aby navrhovaná stavba vyhovovala všeobecným požiadavkám na výstavbu podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a ustanoveniam STN, ktoré sa vzťahujú na posudzovanú stavbu. Stavba musí spĺňať základné požiadavky na stavby ustanovené v § 43d a podľa týchto kritérií musí byť vypracovaná projektová dokumentácia predložená na stavebný úrad. Stavebný úrad v konaní tiež skúma, či je zabezpečený zdroj pitnej vody, odkanalizovanie stavby, rozvod plynu, elektriny, telekomunikačné napojenie a pod. Stavebné konanie je návrhové konanie, preto Vám odporúčame obrátiť sa s konkrétnym návrhom, spracovaným oprávneným projektantom, na príslušný stavebný úrad, v ktorého kompetencii je na základe predložených podkladov, právneho stavu a skutkových okolností riadne posúdiť danú vec a následne postupovať v súlade so zákonom.

2023-01-23

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona