Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2023. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ÚÚPV SR). V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2023 požiadať o dotáciu od 15. januára 2023 do 28. februára 2023. O poskytnutí dotácie ÚÚPV SR rozhodne do 15. mája 2023, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2023. Účel poskytnutia dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie: – koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny, – návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny, – návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny. Pre rok 2023 boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 610 000, eur.

2023-01-12

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona