Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

Počítame s elektronizáciou celého stavebného konania. Nejde pritom len o redukciu procesov – teda ich elektronické doručovanie a vedenie spisu, ale aj digitalizáciu. Po novom projektant, ktorého i teraz musí mať každý stavebník, nahrá do systému projektovú dokumentáciu. V systéme vyberie osoby, ktoré majú záujem v danom území (sú preto dotknuté osoby) a spustí lehotu na posúdenie projektu. V prípade, že budú mať dotknuté osoby výhradu technického charakteru – či už pôjde o rozpor s územným plánom, alebo s technickými normami, môžu vzniesť námietku. Rozpor sa bude riešiť na úrovni stavebného úradu, ktorý bude fungovať ako arbiter pri rozporových konaniach. To bude zásadná zmena oproti súčasnosti, keď stavebník čaká na posúdenie projektovej dokumentácie zo stavebného úradu aj mesiac, dva či tri. Po novom bude stanovená lehota, dokedy je možné s projektovou dokumentáciou nesúhlasiť. A ak nebude vznesené žiadne nesúhlasné stanovisko stavebník získa rýchlejšie rozhodnutie o stavebnom zámere, ktorým sa overuje prípustnosť stavby na konkrétnom území.

2021-04-26