Nový stavebný zákon: Čo sa pre vás zmení, ak chcete stavať nový dom? (rozhovor)

Vláda schválila a posunula na prerokovanie parlamentu návrh zákona o výstavbe. Predložili ho podpredseda vlády SR Štefan Holý (Sme rodina) a minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Návrh zákona, ktorý bol schválený s pripomienkami, by mal znamenať koniec čiernych stavieb.

Cieľom návrhu je profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou či zjednodušenie stavebného povoľovania. Predovšetkým by malo ísť o elektronizáciu procesov a digitalizáciu dát súvisiacu s územným plánovaním a výstavbou.

Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov, ktoré mali obce, prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Proces povoľovania stavieb by sa mal zjednodušiť. Prispieť má k tomu zjednodušenie samotných procesných postupov a tiež elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území. 

Prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu zámeru všetkých dotknutých subjektov bude pre stavebníka zabezpečovať projektant. Na konanie o stavebnom zámere bude nadväzovať overenie projektu stavby. Dokončená stavba bude podliehať kolaudácii. Rozhodnutie o stavebnom zámere bude zároveň overením projektu stavby. Proces bude plne elektronický.

Stavby postavené nepovolenými stavebnými prácami nebude možné po účinnosti zákona dodatočne povoliťZároveň sa rozširuje okruh sankcionovaných osôb v prípade porušenia zákona aj na ďalšie osoby vo výstavbe ako len na zhotoviteľov stavieb, a to na osoby poverené výkonom stavebného dozoru, na stavbyvedúcich. „Pretože pri prevažujúcom dodávateľskom spôsobe výstavby stavebník je len objednávateľom výstavby a osobne výstavbu neriadi,“ uviedli predkladatelia v predkladacej správe. Účinnosť sa navrhuje 1. januára 2023.

Reportáž Lukáša Zuzelku, ktorý sa venoval tejto téme si môžete pozrieť na web stránke Televízie Markíza.   

 

Zdroj: markiza.sk

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona