Stavebný zákon z roku 1976 nahradia dva úplne nové právne predpisy – zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní s účinnosťou od 1.4.2024

Nová stavebná legislatíva prináša tieto pozitívne zmeny:

výrazne sa skráti a sprehľadní povoľovací proces,

územné plány budú mať jednotnú metodiku ako aj zásady územného plánovania

digitalizácia procesov

posilňuje sa vzťah k posúdeniu vplyvov na životné prostredie a význam ochrany krajiny

prenesený výkon štátnej správy na obce a mestá sa vráti späť na špecializovanú štátnu správu

koniec dodatočnej legalizácie čiernych stavieb

zjednodušenie procesu územného plánovania

z terajších dvoch alebo až troch konaní bude musieť stavebník realizovať len jedno konanie o stavebnom zámere