Stratégia digitálnej dvojičky je téma našej budúcnosti

22. februára 2023 sme v Bratislave organizovali už druhú konferenciu o Digitálnej dvojičke pre odbornú verejnosťktorú tvorili zástupcovia samospráv, priemyslu, akademickej obce a občianskej spoločnosti. Je v našom záujme ich aktívne zapájať do plánovaných procesov, pretože spoločne tvoríme participatívnu platformu Digitálnej dvojičky Slovenska, ktorá bude prínosom pre našu krajinu a občanov.

Téma tohtoročnej konferencie bola Stratégia digitálnej dvojičky Slovenska z pohľadu participácie tzv. štyroch sfér vplyvu: štát / samospráva, priemysel, akademická obec a občianska spoločnosť. Rečníkmi boli hlavní predstavitelia nášho Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (ďalej len ÚÚPaV) a hosť zo zahraničia, uznávaný architekt, urbanista a profesor z Cambridge Jason Pomeroy. 

Hlavnými okruhmi konferencie boli:

  • Stratégia digitálnej dvojičky Slovenska – jej implementácia, štruktúra, informačný dátový rámec, work flow,
  • Digitálna transformácia Slovenska – potenciál digitálnej dvojičky,
  • Digitalizácia stavebného konania a územného plánovania,
  • Informačný systém pre územné plánovanie a stavebné konanie,
  • Overenie konceptov spracovania 3D modelov územia a stavieb na zefektívnenie zavádzania novej stavebnej legislatívy do praxe, tzv. proof of concept.
 

Po prednáške sa uskutočnil interaktívny workshop nabitý užitočnými informáciami k implementácii stratégie digitálnej dvojičky, ktorý viedol profesor Jason Pomeroy. Do diskusie sa aktívne zapojili všetci účastníci a po celý čas tu panovala dobrá atmosféra a konštruktívna diskusia. 

Fotogaléria z konferencie:

Vo štvrtok, 24. februára 2023 sme sa presunuli spolu s predsedom nášho úradu Martinom Hypkým do Košíc, kde sme absolvovali prednášku a stretnutie s vedením Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len TUKE).

Prednášku, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 300 študentov TUKE, otvoril predseda Martin Hypký, ktorý priblížil hlavné piliere legislatívnej zmeny a prečo tvoríme stratégiu Digitálnej dvojičky. O téme digitalizácie územného plánovania a stavebného konania diskutoval priamo s prítomnými študentami, pretože práve oni budú budúci „aplikanti“ novej legislatívy.

Ďalším spíkrom bol náš zahraničný hosť, profesor Jason Pomeroy, ktorý prednášal o tzv. „smart cities“ – inteligentných mestách, jednotlivých špecifikách či o oblastiach kde vynikajú. Následne ako paralelu na smart mestá predstavil študentom víziu vytvorenia Digitálnej dvojičky na Slovensku a základný koncept architektúry digitálnej dvojičky, ktorý sa skladá zo šiestich základných pilierov a nevyhnutnosti kooperácie štyroch sfér vplyvu: štát/ samospráva, priemysel, akademická obec a občianska spoločnosť. Prof. Pomeroy poukázal na unikátnosť riešenia na Slovensku v porovnaní s už existujúcimi riešeniami vo svete.

Následne prebiehala veľmi živá diskusia so študentami, ktorí kládli veľmi zaujímavé otázky. Po ukončení oficiálnej časti ďalej pokračovala živá diskusia s profesorom a predstaviteľmi nášho úradu.

Fotogaléria z prednášky pre študentov TUKE (zo Stavebnej fakulty a Fakulty umenia):

Našu pracovnú cestu sme ukončili príjemným stretnutím s predstaviteľmi fakúlt Technickej Univerzity v Košiciach, ktorí v rámci „Zmluvy o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja digitálnej transformácie“ uzavretej medzi TUKE a ÚÚPaV pracujú na overení konceptov spracovania 3D modelov územia v rámci digitálnej transformácie územného plánovania a stavebného konania. Cieľom stretnutia bolo predstavenie aktuálneho progresu v jednotlivých oblastiach overenia konceptov. Všetci účastníci vzájomne poukázali na význam tejto spolupráce a prínos pre obe strany – ÚÚPaV SR a akademickú obec – zároveň obrovskú príležitosť pre študentov TUKE v rámci vedy a výskumu.

Ďakujeme za pozitívne ohlasy, skvelú účasť ako na konferencii, tak aj prednáške, podporu a spoluprácu odborníkov pri tvorbe stratégie Digitálnej dvojičky Slovenska, ktorá zmení budúcnosť našej krajiny k lepšiemu.

Fotogaléria zo stretnutia s predstaviteľmi TUKE:

Stavebný zákon 2021

zľava prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., prorektor pre vzdelávanie, doc. Ing. Marcel Behún, PhD., kvestor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor, Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, profesor Jason Pomeroy

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona