Moderný stavebný zákon

stavebný zákon 2021

„Navrhovaná zmena stavebného zákona má priniesť skrátenie povoľovacích procesov, zlepšenie fungovania stavebných úradov a ich profesionalizáciu aj zníženie byrokracie.

Chceme procesy sprehľadniť a zjednodušiť. A tiež zamedziť vzniku šedých zón, kde vzniká priestor na korupciu.“

vicepremiér Štefan Holý
Štefan Holý | stavebný zákon
Územné plánovanie a stavebné konanie v SR je neefektívne, netransparentné a náročné na kontrolu. Dnešná legislatíva a jej praktická aplikácia nepokrýva súčasné ani budúce potreby ekonomiky. Už vôbec nie je pripravená na absorpciu investícií plánu obnovy alebo iných krízových nástrojov. Zmena je postavená aj na elektronizácii služieb, postupnom zavádzaní jednotného informačného modelu výstavby (BIM) a príprave pre budúcu automatizáciu služieb na základe dátovej štruktúry informačného systému pre účely štátu, samosprávy, podnikateľského sektora aj verejnosti.

Stavebný zákon - rýchlejšie k nájomným bytom

Programové vyhlásenie vlády týkajúca sa stavebného zákona:

Súčasný stav stavebného zákona:

v oblasti získania stavebného povolenia sa Slovensko umiestnilo na 146. mieste v rebríčku Doing Business 2020 spomedzi 190 hodnotených krajín;

zložité a duplicitné administratívne procesy s veľkým množstvom zbytočných medzi krokov;

obštrukcie cez námietky;

vybavenie stavebného povolenia trvá na Slovensku v priemere 300 dní;

nevhodne nastavená zodpovednosť;

nízke správne poplatky, nezákonné vyvolané investície, úplatky;

úroveň kontroly je nízka.

Navrhované riešenia stavebného zákona 2021:

Nová legislatíva sa dopĺňa najmä o:

jednotnú metodiku pre územnoplánovaciu dokumentáciu, zásady územného plánovania, štandardy pre vytváranie, spracovanie a publikovanie údajov o území a stavbách;

pripravený návrh a diskusie z roku 2019 a snaží sa ich viac zjednodušiť;

užšie prepojenie s elektronizáciou verejnej správy;

zriadenie ústredného orgánu štátnej správy ako garanta interoperability procesov (územného plánovania a výstavby) a dát o území a stavbách;

precizovanie integrácie a harmonizácie procesov;

integrované procesy a nové elektronické služby;

kvalitné navzájom prepojiteľné (interoperabilné) otvorené dáta o území a stavbách.

Stavebný zákon a jeho podrobnosti o pripravovanej zmene.