Ide o zlúčenie dnešného územného konania a stavebného konania do jedného konania o stavebnom zámere. Dnes je tiež problém v tom, že záväzné stanoviská sa žiadajú dvakrát. Prvýkrát k návrhu na podanie a druhýkrát v konaní samotnom. Pristúpili sme k riešeniu, že projektant ale aj stavebník by mali poznať na začiatku procesu požiadavky dotknutých subjektov a orgánov, ktoré k danej stavbe majú či už z titulu ochrany verejného záujmu, práv vlastníkov, či požiadaviek na pripojenie na siete. Ak ich poznajú na začiatku vedia vyhodnotiť, ktoré požiadavky sú schopní splniť a ktoré nie. Proces sme preto nastavili tak, že na začiatku vie stavebník s projektantom lepšie povedať ako má projekt stavebného zámeru vyzerať. Stavebný úrad bude rozhodovať len o rozporoch, teda len o tom, na čom sa stavebník s daným subjektom, ktorý dal pripomienky, nedohodne.

2022-05-30

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona