Reforma územného plánovania a výstavby v otvorenom dialógu

Zosúladiť novú stavebnú legislatívu s praxou má za cieľ tzv. zberný zákon, o ktorého príprave Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „ÚÚPaV SR“) informoval v SLOV-LEXe. Po viacerých reakciách na zverejnené oznámenie, úrad pristúpil k otvoreniu odbornej diskusie a k vypracovaniu návrhu legislatívnych úprav súvisiacich zákonov tak, aby konania boli integrované, nadväzovali na seba, neduplikovali sa a nezaťažovali nadmernou byrokraciou.

Dva nové zákony (zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe) nahradili skoro 50 rokov starý stavebný zákon a prinášajú potrebu zosúladiť takmer päťdesiat rôznych spolusúvisiacich predpisov. Uvedomujúc si rozsiahlosť prinášaných zmien, predseda ÚÚPaV SR, Martin Hypký sa už pri nástupe do funkcie vyjadril: „Legislatívne zmeny, ktoré reforma prináša sú skutočne rozsiahle a markantné, a preto považujeme za nevyhnutné, aby sa o zmenách diskutovalo otvorene a dôstojne. Z tohto dôvodu sme pristúpili k rozšírenému postupu, ktorý dopĺňa odborný dialóg zainteresovaných subjektov verejnej moci ešte pred spustením samotného procesu Medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“) v podobe zaslania už konkrétnych návrhov legislatívnych úprav.“

Návrh legislatívnych úprav súvisiacich zákonov má za cieľ integráciu konaní. Spájanie procesov neobmedzí konania, naopak zosúladí ich formálnu stránku, ušetrí čas a zdroje potrebné na prípravu podkladov pre viaceré paralelné konania a úrady. Dnešné samostatné konania o stavebnom zámere by sa mali spojiť do jedného. Každý dotknutý orgán by namiesto samostatného rozhodnutia vydal  záväzné stanovisko, ktoré by bolo v jednom informačnom systéme súčasťou výsledného povolenia. Dosiahneme tým zvýšenie kvality projektovej dokumentácie, zlepšenie prehľadnosti konania a rozhodovania,“ približuje Roman Skorka z ÚÚPaV SR. 

Po ukončení doplnkového pripomienkového konania bude nasledovať zverejnenie navrhovaných úprav v rámci MPK, ktoré bude zahájené do konca kalendárneho roka. Schválenie integrovaného konania je nevyhnutnou podmienkou úspechu reformy, ktorú prináša nová stavebná legislatíva účinná od apríla 2024.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona