Stavebný zákon, ktorý zrýchľuje proces a zastavuje čierne stavby je v MPK

  • Návrh zákona o územnom plánovaní aj návrh zákona o výstavbe boli včera 30. júna 2021 predložené do opakovaného medzirezortného pripomienkového konania.
  • Návrhy zákonov sa systémovo nemenia, sú v nich zapracované úpravy od viacerých subjektov, ktorých pripomienky boli diametrálne odlišné.
  • Pripomienkovanie bude trvať do 21.7.2021 vrátane, čo znamená v riadnom termíne 15 pracovných dní.

 

Základnou legislatívnou úpravou návrhu zákona o územnom plánovaní je zmena vzťahu medzi úrovňami samosprávy tak, aby zostala zachovaná originálna kompetencia obcí a miest. Upravil sa taktiež inštitút územného plánu mikroregiónu a vypustil sa navrhovaný inštitút územného plánu významnej investície.

„Oba návrhy zákonov sa precizovali z hľadiska procesov a postupov tak, aby boli jasnejšie formulované povinnosti orgánov verejnej moci a práva účastníkov, vrátane účasti verejnosti. Precizovali sa aj ustanovenia, ktoré prepájajú zákon o územnom plánovaní na zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v oblasti posudzovania strategického dokumentu tak, aby bolo zrejmé, že ostávajú zachované práva verejnosti, ktoré sú upravené v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“ poznamenal Štefan Holý, podpredseda vlády SR.

V oblasti výstavby postavenie verejnosti v procese EIA ostáva tiež zachované, keďže zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bude upravovať vo svojom konaní aj celkové posúdenie stavebného zámeru. V návrhoch zákonov sa upravuje aj vzťah k správnemu poriadku, ktorý bude základným procesným postupom najmä pre zákon o výstavbe.

Nové predpisy, ktoré sa aktuálne schvaľujú, majú ambíciu byť výrazne lepšie ako stav, ktorý máme dnes. Nový zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe musia byť jednoducho nadčasové.

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona