V čom prinesie zmena stavebného zákona pozitíva pre bežných ľudí?

Dnes málokedy občania vedia, čo je vlastne prípustné postaviť v ich blízkosti a búriť sa začnú až v samotnom konaní alebo až keď sa začne stavať. Preto našim cieľom do budúcna je, viac informovať a vtiahnuť do procesu územného plánovania občanov

Celá reforma v oblasti výstavby a územného plánovania má za cieľ zlepšiť podmienky výstavby, ktoré sú dnes už neprijateľné. A to nielen pre investorov a podnikateľský sektor, ale aj pre obyčajného stavebníka rodinného domu. To, čo sa snažíme odstrániť sú netransparentné postupy a procesy, ktoré jednoducho v praxi nepopierateľne existujú a potvrdzujú to dlhodobo aj správy o stave zákonnosti generálnej prokuratúry. 

Občania sa na Úrad podpredsedu vlády SR obracajú s rôznymi problémami, avšak veľa z nich sa týka nečinnosti samosprávy. Stavebné úrady nekonajú a bežný občan nevie prečo a musí si najímať „vybavovačov“. Toto je niečo, čo by mala zmena stavebného zákona úplne odstrániť. 

Aká bude zmena oproti minulosti?

Najväčšia zmena sa týka elektronizácie konania – prínos z nej budú mať všetci aktéri, ktorí sa správali poctivo. Spisy sa nebudú môcť stratiť, systém bude sledovať lehoty, bude poukazovať na prieťahy. Systém bude postupne vyhodnocovať stále viac parametrov, ktoré možno automatizovane kontrolovať a bude tak nápomocný ako stavebníkovi, projektantovi, tak stavebnému úradu. Nastavené zastavovacie podmienky podľa územnoplánovacej dokumentácie budú jasne čitateľné a dopredu bude zrejmé, čo kde môže stáť každému. Ohlásenie drobnej stavby sa bude dať vybaviť len podaním ohlásenia a ak bude spĺňať všetky podmienky a ohlásenie bude úspešné môžete večer po tom čo ho podáte začať ráno stavať takúto drobnú stavbu. 

Ušetrí bežný občan vďaka zmene stavebného zákona?

Bežný občan – stavebník, v konečnom dôsledku ušetrí na tom, že povolenie dostane rýchlejšie ako dnes a môže skôr začať s výstavbou. 

Ako sa zjednodušia stavebné a schvaľovacie procesy?

Dnešné územné konanie a stavebné konanie do jedného konania o stavebnom zámere. Dnes je problém v tom, že záväzné stanoviská sa žiadajú dvakrát. Prvýkrát k návrhu na podanie a druhýkrát v konaní samotnom. Pristúpili sme k riešeniu, že projektant ale aj stavebník by mali poznať na začiatku procesu požiadavky dotknutých subjektov a orgánov, ktoré k danej stavbe majú či už z titulu ochrany verejného záujmu, práv vlastníkov, či požiadaviek na pripojenie siete. Ak ich poznajú na začiatku vedia vyhodnotiť ktoré požiadavky sú schopní splniť a ktoré nie. Proces sme preto nastavili tak, že na začiatku vie stavebník s projektantom lepšie povedať ako má projekt stavebného zámeru vyzerať. Stavebný úrad bude rozhodovať len o sporoch, teda len o tom, na čom sa stavebník s daným subjektom, ktorý dal pripomienky nedohodne. 

Čo bude znamenať vyššia miera digitalizácie?

Už nebude potrebné tlačiť dokumentáciu a jednotlivé stanoviská, tá sa bude zdieľať cez jednotné úložisko a pošta bude elektronická. Celý proces, či prípravy územnoplánovacej dokumentácie alebo konaní pri výstavbe budú vedené elektronicky. Navyše digitalizáciou bude môcť občan vybaviť všetko elektronicky, čo bude znamenať, že nebude musieť pravidelne navštevovať úrady len počas úradných hodín a tým ušetrí svoj drahocenný čas.  

 

Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona