Veterná turbína na rodinnom dome (oznámenie pre stavebné úrady)

Pri povoľovaní veternej elektrárne je potrebné vychádzať zo smernice Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2010-4.1., ktorou sa ustanovujú štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrární a veterných parkov na území Slovenskej republiky (ďalej len „Smernica MŽP SR“), ktorá sa však nevzťahuje na mikro veterné elektrárne s maximálnym inštalovaným výkonom 5 kW, alebo s maximálnym priemerom vrtule 3,5 m alebo s výškou stožiara maximálne 35 m vrátane (Čl. 2 ods. 1 písm. g) Smernice MŽP SR).

Pre povoľovanie stavieb veterných elektrární je vecne príslušným povoľovacím orgánom miestne príslušný všeobecný stavebný úrad, ak osobitný predpis (zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) neustanovuje inak.

Vo všeobecnosti veterná elektráreň je stavbou (Čl. 2 ods. 1 písm. f) Smernice MŽP SR), a to inžinierskou stavbou podľa § 43a, ods. 3 písm. i) zákona č. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá môže byť samostatnou stavbou pevne spojenou so zemou v zmysle § 43 ods. 1 stavebného zákona s technologickým zariadením, umiestneným na vrchole stožiara a s elektrickou prípojkou vrátane príslušného technického vybavenia (meranie vyrobenej elektrickej energie, napojenie na sieť, resp. odberné miesto a pod.), alebo v prípade, ak sa veterná elektráreň umiestni priamo na existujúcu stavbu, posudzuje sa ako nadstavba, teda zmena pôvodnej stavby podľa § 139b ods. 5 písm. a) stavebného zákona.

V prípade, že stavba malej domovej veternej elektrárne spĺňa požiadavky uvedené v § 139b písm. c) stavebného zákona, t.j. zastavaná plocha stavby nepresahuje 300 m2 a výška stavby nepresahuje 15 m, možno takúto stavbu zaradiť medzi jednoduché stavby, na ktoré sa vzťahuje zjednodušený postup povoľovania, t.j. umiestnenie stavby vyhodnotí stavebný úrad v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej správy:

  • v územnom konaní a povolí rozhodnutím o umiestnení stavby intenciách § 39a ods. 5 stavebného zákona, pričom stavebný úrad môže v rozhodnutí o umiestnení stavby určiť, že na uskutočnenie stavby postačí ohlásenie v intenciách § 55 ods. 2 stavebného zákona; uvedený zjednodušený postup umožňuje realizovať takúto stavbu na základe ohlásenia stavebnému úradu po predchádzajúcom právoplatnom rozhodnutí o jej umiestnení,
  • v spojenom územnom konaní so stavebným konaním podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona a vydá rozhodnutie o povolení stavby (stavebné povolenie).
 

Pre povolenie výstavby veternej elektrárne okrem štandardných dokladov (§ 3, § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) stavebník primerane podľa druhu veternej elektrárne potrebuje zabezpečiť si tiež:

  • rozhodnutie o posúdení vplyvov na životné prostredie „EIA“ (podľa prílohy č. 8, bod 2 – Energetický priemysel, pol. 3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne) – bez limitu),
  • stanovisko prevádzkovateľa distribučnej siete k predpokladanému vplyvu sústavy a spôsobu pripojenia,
  • stanovisko prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS) k umiestneniu zariadenia, vplyvu na prenosovú sústavu, na bezpečnosť dodávok a spôsob pripojenia,
  • povolenie na podnikanie v energetike (vydávané ÚRSO), ak ide o výrobu a dodávku elektriny s celkovým inštalovaným výkonom 1 MW a viac; do 1 MW je stanovená len oznamovacia povinnosť,
  • stanovisko prevádzkovateľa konkrétnej distribučnej siete k žiadosti o pripojenie zariadenia do distribučnej siete.
Zdieľať článok

Prihláste sa na odber noviniek o Modernizácii stavebného zákona